Address to the Ukrainian Faithful and Clergy of the Greek Catholic Diocese of the Holy Family in London

Address to the Ukrainian Faithful and Clergy of the Greek Catholic Diocese of the Holy Family in London

27 February 2022

St Cyril Church - Belarusian and Ukrainian flags
Photo by Ihar Ivanou, CC BY 4.0

Dear Bishop Kenneth, dear brothers and sisters in Christ!

We, the faithful and the clergy of the Belarusian Greek Catholic parish in London, are horrified by the war in your country. We are in solidarity with the people of Ukraine, who today are forced to defend their freedom with weapons in hand. We pray for all the dead, wounded, fugitives, for all the suffering, for your relatives and friends, for you and all the Ukrainian people.

Most Belarusians are as horrified by this war as we are. Unfortunately, the government of the Republic of Belarus betrayed the aspirations of its people in 2020 and is paying for it today with the occupation. Our enslaved country has become a springboard for an attack on a peaceful Ukraine. Your victory will be an inspiration for the Belarusian people to throw off the yoke and become a source of justice and peace, and a good neighbour for your people.

Our Lord said, “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.” We will pray for an end to the aggression, for peace in Ukraine, and help your efforts to do so.

O Lord who loves mankind, strengthen the defenders, comfort the suffering, enlighten the blind and stop the angry. May Your justice and mercy reign on Ukrainian soil.

Faithful and clergy of St Cyril of Turau and All Belarusian Saints parish,
London

Звернення до українських вірян і духовенства греко-католицької єпархії Пресвятої Родини у Лондоні

Дорогий Владика Кеннет, любі брати і сестри у Христі!

Ми, віряни і духовенство білоруської греко-католицькоїпарафіївЛондоні,вжахувідвійнив вашій країні. Ми солідарні з народом України, який змушений сьогодні відстоювати власну свободу зі зброєю в руках. Ми молимося за всіх загиблих, поранених, втікачів, за всіх страждаючих, за ваших рідних і друзів, за вас і весь український народ.

Більшість білорусів в такому ж жаху від цієї війни, як і ми. На превеликий жаль, уряд Республіки Білорусь зрадив прагнення свого народу в 2020 році і розплачується сьогодні за це окупацією. Наша поневолена країна стала плацдармом для нападу на миролюбну Україна. Ваша перемога буде натхненням для білоруського народу скинути ярмо і стати джерелом справедливості і спокою, і добрим сусідом для вашого народу.

Наш Господь сказав: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться». Ми будемо молитися за припинення агресії, щоб мир запанував в Україні, і допомагати вашим зусиллям заради цього.

Чоловіколюбний Господи, зміцни захисників, утіш тих, що страждають, просвіти засліплених і зупини озлоблених. Нехай Твоя справедливість і милосердя панують на українській землі.

Зварот да ўкраінскіх вернікаў і духавенства грэка-каталіцкай эпархіі Сьвятой Сям’і ў Лёндане

Дарагі ўладыка Кенэт, любыя браты і сёстры ў Хрысьце!

Мы, вернікі й духавенства беларускай грэка-каталіцкай парафіі ў Лёндане, у жаху ад вайны ў вашае краіне. Мы салідарныя з народам Украіны, які вымушаны сёньня адстойваць уласную свабоду са зброяй у рукох. Мы молімся за ўсіх загінулых, параненых, уцекачоў, за ўсіх пакутуючых, за вашых родных і сяброў, за вас і ўвесь украінскі народ.

Большасьць беларусаў у такім жа жаху ад гэтае братазабойчае вайны, як і мы. На вялікі жаль, урад Рэспублікі Беларусь здрадзіў прагненьням свайго народу ў 2020 годзе і расплачваецца за гэта акупацыяй сёньня. Нашая зьняволеная краіна стала пляцдармам для нападу на міралюбную Ўкраіну. Вашая перамога будзе натхненьнем для беларускага народу скінуць ярмо і стаць крыніцай справядлівасьці і спакою, і добрым суседам для вашага народу.

Наш Госпад сказаў: «Блаславёныя міратворцы, бо яны будуць звацца сынамі Божымі». Мы будзем маліцца аб спыненьні агрэсіі, каб мір запанаваў ва Ўкраіне, і дапамагаць вашым высілкам дзеля гэтага.

Чалавекалюбны Госпадзе, умацуй абаронцаў, суцеш пакутуючых, прасьвятлі асьлепленых і спыні азлобленых. Няхай Твая справядлівасьць і міласэрнасьць пануюць на ўкраінскай зямлі.